• Rozloha katastru: 2341 ha
  • Počet obyvatel: 2580
  • Nadmořská výška: 190 m n. m.

01Převážnou část katastru jedné z největších obcí Slovácka tvoří intenzívně obhospodařovaná zemědělská krajina s převládající ornou půdou, najdeme tu ale též úzký pás lužních lesů lemující tok řeky Moravy a úrodné vinice. Zdejší území bylo osídleno již v pravěku, o čemž svědčí archeologickými nálezy zachycené sídliště lidu s keramikou zvoncovitých pohárů náležející do pozdní doby kamenné. Ve středověku tady pak stávala kolonizační osada velehradského kláštera nazývaná Walterstoph (první písemná zmínka je z roku 1261) a krátce nato Waltersdorf. Stejně jako celá řada dalších lokalit na hranici doplatila na svou polohu, po nájezdech z uherské strany střídavě zanikala a následně byla obnovována. Od roku 1384 se o ní již píše jako o Noveville, tedy Nové Vsi. Přívlastek Moravská však přijala až v roce 1911. Z významnějších vlastníků obce lze uvést kromě zmiňovaného velehradského konventu aspoň Žerotíny, k jejichž břeclavskému panství patřila od r. 1528, a také knížata z Lichtenštejna. Za jejich vlády došlo r. 1738 v části Podluží i k neúspěšné vzpouře poddaných, přičemž centrum se nacházelo právě v Nové Vsi. V roce 1807 byla ves povýšena na městys a byly zde povoleny tři trhy.

Od počátku 20. století se dosud čistě zemědělská obec začíná přetvářet v poloprůmyslovou, v níž vyrostla řada nových podniků, ale kde si navzdory tomu nadále zachovává velkou důležitost pěstování vína. Vždyť je tu 160 hektarů vinohradů a zhruba 170 vinných sklepů, kde lze ochutnat širokou paletu odrůd zlatých a rubínových vín vynikající kvality! Stále je uchováván opravdu čilý folklorní život. S krásou lidového kroje, nádhernými písněmi i typickými tanci se můžete každoročně setkat např. o Dnu otevřených sklepů, který připadá na červenec, svatojakubských hodech poslední neděli v červenci, slavnostním zářijovém vinobraní, oslavě Svěcení vína konané 26. prosince nebo o krojovém plesu v poslední lednovou sobotu. Renomé si získal rovněž Den řemesel (1. května).

V obci aktivně působí Slovácký krúžek, mužský a ženský sbor, dětský folklorní soubor Jatelinka, vinařský spolek, sportovní kluby a další.

02Památky zastupuje zejména kostel sv. Jakuba postavený v roce 1773, před nímž stojí sochy sv. Václava a sv. Floriána z první poloviny 18. století. Dalšími světci, jejichž plastiky v Moravské Nové Vsi uvidíte, jsou sv. Jan Nepomucký a sv. Anna; vyplatí se i návštěva zdejšího hřbitova, kde se nachází náhrobní kámen vytvořený sochařem Frantou Úprkou. A konečně náruč otevírá též příroda: Ve sluncem rozpáleném, chvějícím se vzduchu ukazují cestu do lužních lesů oplývajících jedinečnou faunou i flórou nádherná jezera...

Jistě by se dala zmínit řada jmen, která jsou v určité době spojována s obcí. Za všechny lze vzpomenout aspoň advokáta a tajemníka Svazu průmyslníků Slovenska v době předmnichovské republiky Josefa Maděřiče, pro nějž byl vytvořen výše zmíněný náhrobní kámen na místním hřbitově.

www.mnves.cz

loga